Dodano: 06.03.2018

Skwer Stefana Wiecheckiego "Wiecha"

Uchwalone
Dzielnica: Targówek

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”
Główny projektant planu: mgr inż. arch. Anna Bednarczyk-Sil

 

Obszar objęty projektem planu znajduje się w dzielnicy Targówek. Jego powierzchnia wynosi ok. 40 ha i obejmuje fragment „Targówka Mieszkaniowego” – osiedla pochodzącego z lat 70.XX autorstwa zespołu kierowanego przez znanych warszawskich architektów Małgorzaty Handzelewicz-Wacławek i Zbigniewa Wacławka.
Projekt planu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha” to plan, któremu, jako jednemu z pierwszych w Warszawie, towarzyszyły konsultacje społeczne, wykraczające poza ustawowo przewidzianą formułę wyłożenia do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i składania uwag. Konsultacje rozpoczęły się już na początkowym etapie prac nad planem tj. podczas zbierania wniosków. Pozwoliło to poznać oczekiwania mieszkańców oraz przybliżyć im procedurę planistyczną. Konsultacje, rozmowy i dyskusje, w których pomagała makiecie, odbywały się również na późniejszych etapach, w tym podczas prezentacji dwóch wariantów koncepcji planu.
Główne założenie projektowe to ochrona wysokich walorów przestrzennych osiedla, szczególnie położonego w centralnej jego części parku – Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, który stanowi ważną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców. W projekcie zachowano również ciekawy układ kompozycyjny istniejącego osiedla tj. charakterystyczną wewnętrzną obwodnicę, czytelną sylwetę meandrujących, rozrzeźbionych budynków o zróżnicowanych wysokościach, duży udział zieleni towarzyszącej budynkom mieszkalnym, ogólnodostępne powiązania piesze liczne place zabaw, rekreacji i sportu oraz tereny oświaty. Oprócz działań ochronnych i podkreślających ważne elementy struktury kompozycyjnej, projekt planu przewiduje również tereny pod nowe inwestycje, które wyznaczono w miejscach wolnych od zabudowy, starając się uniknąć znacznych dogęszczeń istniejącej tkanki osiedla. Przyjęte parametry i wskaźniki pozwalają na harmonijne wpisanie nowej zabudowy w otoczenie. Zaproponowany program funkcjonalny nowo wyznaczonych terenów jest zróżnicowany: zabudowa mieszkaniowa, usługi, w tym usługi publiczne kultury, sportu i rekreacji. Ich zadaniem jest wzbogacenie funkcjonalno-przestrzenne istniejącego obszaru. Istotnym problemem przestrzennym obszaru, typowym dla starszych osiedli mieszkaniowych, jest chaos parkingowy – utrudniający dostępność wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych, rozległe wygrodzone place parkingowe, parkowanie kosztem zieleni. Projekt planu zakłada realizację spiętrzonych parkingów, które pozwolą na zabezpieczenie potrzeb parkingowych, uwalniając część terenów pod inne funkcje.
Przyjęte rozwiązania to efekt prób wyważenia potrzeb różnych użytkowników, co stanowiło interesujące wyzwanie projektowe, szczególnie w kontekście prowadzonej na obszarze planu budowy metra.
 

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Anna Bednarczyk-Sil

mgr inż. Maciej Kowalczyk

mgr inż. Aleksandra Błońska

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr Eliza Dmowska

dr Małgorzata Kowalska

techn. Katarzyna Kamoji