Dodano: 27.09.2017

Ściana Wschodnia

Etap procedury formalnej
Dzielnica: Śródmieście

 

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

 

 

Obszar planu, nad którym prace rozpoczęto w 2009r., jest usytuowany w ścisłym centrum Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni publicznych o znaczeniu historycznym i kulturowym w skali miasta i państwa. Jest on łącznikiem pomiędzy historycznym Traktem Królewskim i obszarem Nowego City oraz między Ogrodem Saskim wraz z Placem Piłsudskiego a układem urbanistycznym osi stanisławowskiej.
Teren ma charakter wielofunkcyjny z przewagą zwartej historycznej zabudowy, z dużą ilością usług różnego typu oraz budynków administracji publicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.
Celem działań podjętych w planie było:
ożywienie i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych i półpublicznych w obszarze opracowania,
harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy i kształowanie nowej zabudowy, tworzącej spójną kompozycję przestrzenną wraz z ochroną prawną obiektów, obszarów i stref,
uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania rozwiązań komunikacyjnych, w tym parkowania.

Szczególne działania planistyczne zostały skoncentrowane na charakterystycznych przestrzeniach o odmiennym charakterze i unikalnej w skali Warszawy strukturze przestrzenno-krajobrazowej:
tzw. Trakcie Sztuki przebiegającym diagonalnie przez ciąg powiązanych ze sobą wnętrz urbanistycznych od Placu Małachowskiego, poprzez ulicę Bracką do Placu Trzech Krzyży,
rejonie założenia Ściany Wschodniej z Pasażem Wiecha i modernistycznymi dominantami wysokościowymi oraz ulicy Chmielnej z zespołem podwórek.
W 2013r. Uchwałą Rady m.st. Warszawy do obszaru planu włączono rejon Ronda Dmowskiego.

Zespół projektowy:

dr Małgorzata Kowalska

mgr inż. Aleksandra Błońska

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

mgr inż. arch. Katarzyna Budka

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk

mgr inż. Krzysztof Skoczeń

mgr inż. Maciej Błażejewski