Dodano: 20.02.2018

Rejon Ronda Wiatraczna - Teren D3.10U-HB

Etap analiz i koncepcji
Dzielnica: Praga-Południe

Pełna nazwa: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz

 

Zasadniczym celem przygotowywanego planu miejscowego jest zmiana ustaleń obowiązującego mpzp dotyczących współczynnika intensywności zabudowy, dla działki budowlanej w jednostce D3.10U-HB, umożliwiająca realizację zabudowy o intensywności wyższej, niż przewidywana w obowiązującym planie.


Wariant 1.

Zakres wprowadzonych zmian wynika z uchwały intencyjnej planu i dotyczy jedynie maksymalnej wartości wskaźnika intensywności zabudowy. W wariancie tym przyjęto maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 7,0, co, w odniesieniu do wnioskowanego wskaźnika 8,0, złagodzi wizualny odbiór sylwety dominanty w perspektywie al. Stanów Zjednoczonych.

Wariant 2.

Rozszerzenie zakresu zmian w projekcie planu. Poza zmianą maksymalnej wartości wskaźnika intensywności zabudowy, proponujemy:
- obniżenie dopuszczalnej bazowej wysokości zabudowy z 39m do 30m, zarówno ze względów przestrzennych, (proporcje zabudowy, jednorodna pierzeja) jak i formalnych (ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy),
- zmianę linii zabudowy z obowiązującej na nieprzekraczalną, w rejonie lokalizacji południowej dominanty, w celu umożliwienia wprowadzenia formy bryły dającej efekt smukłości dominanty w widokach z wielu miejsc, w tym w perspektywie al. Stanów Zjednoczonych, przy zachowaniu stosunkowo dużej powierzchni jej rzutu.
 

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz

dr inż. arch. Wojciech Oleński

inż. Łukasz Marek

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr Eliza Dmowska