Dodano: 28.11.2017

Przyczółkowa/Uprawna część II

Etap procedury formalnej
Dzielnica: Wilanów

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej część II

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz

 

Obszar planu, mimo iż obecnie w dużej części niezagospodarowany, zaliczony jest w Studium Warszawy do strefy miejskiej. Stanowi obszar planowanego rozwoju usług handlu wielko-powierzchniowego (UH).20. Jego okolice od północy i północnego zachodu zostały już zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę. Urbanizacja przedmiotowego obszaru jest możliwa i uzasadniona.
Projektując zagospodarowanie obszaru brano pod uwagę szereg uwarunkowań, m.in. jego położenie w zasięgu Wilanowskiego Parku Kulturowego oraz otuliny rezerwatu przyrody “Las Natoliński”.
W niedalekiej przyszłości powstanie tu trasa szybkiego ruchu  Południowa Obwodnica Warszawy, która stanie się przegrodą przestrzenną. Obszar straci w części swoje walory krajobrazowo-widokowe. Nieudogodnieniami związanymi z przebiegiem trasy staną się też generowane hałas i zanieczyszczenia. Po zrealizowaniu planowanego zagospodarowania obszar planu będzie stanowił bufor dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej i planowanej w jego sąsiedztwie, chroniąc ją przed  oddziaływaniem trasy.

W projekcie planu w kwestii przeznaczenia terenów, zaproponowano wykształcenie terenów wielofunkcyjnych: usług, galerii handlowej z parkiem, strażnicy straży pożarnej, pętli autobusowej, przepompowni wód deszczowych, dróg publicznych. Wydzielono drogę dojazdową we wschodniej części obszaru, co daje możliwość racjonalnego rozlokowania funkcji z ich dogodną obsługą i, co ważne, nie dzieli terenu galerii handlowej. W aspekcie kształtowania przestrzeni ustalono:
- wykreowanie placu rozpoczynającego oś widokową Alei Rzeczypospolitej i wyeksponowanie widoku na Świątynię Opatrzności Bożej,
- specjalne ukształtowanie narożnika zabudowy tworzące zamknięcie osi widokowej, lokalizację dominanty wysokościowej,
- lokalizację akcentu przestrzennego, na terenie strażnicy straży pożarnej,  symbolizującego jej funkcję,
- wprowadzenie strefy zieleni urządzonej w ramach terenu galerii handlowej, stref lokalizacji zieleni na dachach oraz rzędów drzew.
Zieleń na elewacjach i dachach ma uczynić projektowaną przestrzeń przyjazną szeroko pojętemu środowisku. Dodatkowo równoważy wymagany procent powierzchni biologicznie czynnej.

 

Zespół projektowy:

mgr Eliza Dmowska

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr inż. Krzysztof Skoczeń