Dodano: 22.11.2017

Powiśle Północne

Etap analiz i koncepcji
Dzielnica: Śródmieście

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Powiśla Północnego

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Magda Wielogórska

 

 

Miejscowy plan Powiśla Północnego związany jest z rejonem historycznej dzielnicy Dynasy, położonej na zróżnicowanym opadającym terenie przy skarpie wiślanej, gdzie w związku z ruchem inwestycyjnym potrzebna była kompleksowa analiza urbanistyczno-przestrzenna pozwalająca na planistyczną ochronę wartości kulturowych i krajobrazowych obszaru wraz z możliwością realizacji nowych inwestycji o zróżnicowanej funkcji.
W pracach koncepcyjnych nad planem wykorzystano szereg  dokumentów i map historycznych, które pozwoliły na opracowanie wariantowych koncepcji rozwoju obszaru nawiązujących do  przedwojennych wizji i planów zabudowy Dynasów.

W podstawowych założeniach planu przyjęto:
- ochronę terenów Skarpy Warszawskiej - zachowanie jej walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i widokowych,
- zwrócenie miasta w kierunku Wisły - wprowadzenie funkcji miejskich w obszary nadwiślańskie oraz ożywienie Wisły poprzez program usługowy na samej Wiśle,
- rozwój funkcji usług nauki - wytworzenie miasteczka studenckiego, wprowadzenie ciągu edukacyjnego łączącego tereny uniwersyteckie.
Wykonano również analizę przebiegu ciągów spacerowych w postaci trzech struktur komunikacyjnych: Alei Na Skarpie, alei pod skarpą i bulwarów wiślanych. Na osi ulicy Lipowej zaproponowano przeprawę na drugą stronę Wisły w formie kolejki gondolowej łączącej skarpę w rejonie Pałacu Kazimierzowskiego z przyszłą dzielnicą w Porcie Praskim.
Uwzględniono również możliwość wzniesienia obiektu w formie rotundy na miejscu fundamentów historycznego budynku.

Zespół projektowy:

dr Małgorzata Kowalska

mgr inż. Alicja Zdrodowska

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr inż. Marta Brysiak

techn. Anna Jachnicka