Dodano: 24.11.2017

Port Praski

Etap procedury formalnej
Dzielnica: Praga-Północ

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego

Główny projektant planu:

mgr inż. Alicja Zdrodowska

mgr inż. arch. Izabela Sobierajska

 

 

Podstawowe założenia planu obejmowały:
- zbudowanie systemu placów i ciągów publicznych wiążących ze sobą poszczególne części obszaru portu, obejmujących przede wszystkim tereny wokół północnego basenu portowego i łączących ze sobą poszczególne pirsy oraz tworzących powiązania pomiędzy portem i projektowanymi stacjami metra,
- zbudowanie czytelnego systemu dominant w obszarze planu,
- zachowanie kwartałów zabudowy położonych w północnej części obszaru opracowania, a także wzdłuż ulicy Okrzei aż do Wybrzeża Helskiego oraz wprowadzenie uzupełniającego zagospodaro-wania  nawiązującego skalą do zabudowy Starej Pragi, o funkcjach mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych z zakresu administracji, kultury, bankowości itp., z wprowadzonymi ciągami ogólnodostępnych  usług w parterach,

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej na teren środkowego pirsu oraz na północne nabrzeże basenu północnego,
- wprowadzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych na pirs południowy oraz na południowe nabrzeże - wzdłuż Wybrzeża Helskiego,
- przeprowadzenie przez obszar portu w części północnej ulicy Nowojagiellońskiej jako ulicy zbiorczej dwujezdniowej,
- możliwość lokalizacji przystani jachtowych w basenach portowych,
- realizację śluzy u ujścia wód portu do Wisły.

 

 

Zespół projektowy:

dr Małgorzata Kowalska

mgr inż. Alicja Zdrodowska

mgr inż. arch. Błażej Kaliński

mgr Jerzy Wojtecki

techn. Anna Jachnicka

techn. Katarzyna Kamoji