Dodano: 28.11.2017

Podskarbińska

Etap procedury formalnej
Dzielnica: Praga-Południe

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

 

Obszar planu zajmujący ok. 148 ha, usytuowany jest w dzielnicy Praga Południe. Charakteryzuje się dużym udziałem terenów niefunkcjonujących, które podlegają dynamicznym przekształceniom.
Największą powierzchnię w obszarze planu zajmują tereny poprodukcyjne, obecnie wykorzystywane pod funkcje magazynowo-składowe. Pod wpływem presji inwestycyjnej ulegają jednak przekształceniom pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Znaczną część planu w jego granicach stanowią również tereny kolejowe oraz szpital przy ulicy Szaserów.
Na obszarze objętym planem istnieje kilka elementów zagospodarowania o szczególnej wartości: hala sportowa Ośrodka Wychowania Fizycznego klubu sportowego “Orzeł” przy ulicy Podskarbińskiej 11 wpisana do rejestru zabytków, niefunkcjonujący tor kolarski “Nowe Dynasy”, budynek Drukarni Naukowo-Technicznej Polskiej Agencji Prasowej (dawne Zakłady Poligraficzne im. Rewolucji Październikowej) przy ulicy Mińskiej i cmentarzysko kultury łużyckiej (kultury grobów kloszowych) stanowiące zabytek archeologii.

Głównymi celami działań podjętych w planie są:
ochrona obszaru przed chaotycznymi przekształceniami terenów poprzemysłowych,
przekształcenie części terenów w atrakcyjną, wielofunkcyjną dzielnicę mieszkaniową,
wytworzenie lokalnych centrów usługowych sprzyjających integracji mieszkańców,
ochrona terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usług sportu oraz zdrowia,
ochrona wartościowych obiektów i obszarów,
określenie zasad ochrony i kształtowania terenów zieleni, w tym wytworzenie bariery izolacyjnej pomiędzy zabudową a torami kolejowymi,
uzupełnienie układu o drogi publiczne niezbędne do obsługi istniejącego i projektowanego zagospodarowania oraz zapewnienie powiązań zewnętrznych układu obsługującego z podstawowym miejskim układem drogowym,
zapewnienie obsługi obszaru planu transportem publicznym, w tym projektowaną linią metra wraz ze stacją “Mińska”,
uwzględnienie przebiegu projektowanej Obwodnicy Śródmiejskiej.

 

Zespół projektowy:

inż. Katarzyna Trębacka

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

mgr inż. arch. Katarzyna Budka

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr inż. Marta Brysiak

mgr inż. Piotr Szymański