Dodano: 19.02.2018

Park Olszyna

Uchwalone
Dzielnica: Bielany

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Błażej Kaliński

 

Położenie i historia miejsca
Planem objęto obszar położony na terenie Dzielnicy Bielany o powierzchni około 15 ha. Teren objęty planem ograniczony jest ulicami: od północy ul. Gąbińska, od wschodu al. Armii Krajowej, od południa ul. W. Broniewskiego i od zachodu ul. Z. Romaszewskiego. Cały ten kwartał terenu to fragment dużego osiedla Słodowiec. Główną funkcją zagospodarowania w obszarze opracowania jest zieleń parkowa – Park Olszyna. Na terenie Parku Olszyna znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Olszyna” ustanowiony Rozporządzeniem nr 73 Wojewody Warszawskiego z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 194 poz. 7034). Zespół ten ma powierzchnię około 2 ha i stanowi fragment lasu olchowego rosnącego w dolinie nieistniejącej już rzeki Rudawki. Pozostałe tereny w granicach opracowania zajmuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 70 i 80 XX wieku uzupełniona współczesnymi budynkami mieszkalnymi. Przy ul. W. Broniewskiego znajduje się Kościół Zesłania Ducha Świętego oraz planowany jest budynek dydaktyczno-administracyjny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Obszar objęty opracowaniem położony jest między dawnymi wsiami Buraków i Powązki. Wieś Buraków powstała na przełomie XIII i XIV. Ważnym elementem krajobrazu oraz aspektem gospodarczym w tym rejonie była rzeka Rudawka. Rzeka miała swój obszar źródliskowy w rejonie Powązek, Koła i Parysowa (dzisiejszy Lasek na Kole). Dalej rzeka płynęła przez Powązki, zasilając dziś nieistniejące stawy na Powązkach oraz założenia wodne w podmiejskiej rezydencji księżnej Izabeli Czartoryskiej, dzisiejszy Park Olszyna, wsie Buraków (Słodowiec), Marymont i Potok. Rzeka miała duże znaczenie dla miejscowej gospodarki, zasilając liczne młyny wodne i stawy. Powstały w tym rejonie również liczne słodownie, od których pochodzi nazwa Słodowiec.
W XIX wieku rozciągały się tu puste tereny zwane Bielańskie Wojenne Pole, które pełniło rolę poligonu. Dopiero po II wojnie światowej na terenie opracowania zaczęły dokonywać się istotne przekształcenia. W latach 1952-1967 powstało osiedle Bielany II i III autorstwa M. i K. Piechotkowie. Część północna obszaru planu weszła w skład tego osiedla, gdzie planowane były usługi oświaty (niezrealizowane) oraz dwa budynki mieszkalne wielorodzinne (zrealizowane).

Najważniejsze założenia i cele planu miejscowego
Podstawowym zadaniem opracowania jest ochrona terenu parku przed niekorzystnymi zmianami zagospodarowania. Obecne przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy braku planu pozwalają zastosować zasadę tzw. „dobrego sąsiedztwa” i wprowadzić wysoką zabudowę w otoczeniu parku i na jego terenie. Objęcie planem miejscowym parku wraz z otoczeniem pozwoli na efektywną kontrolę postępujących zmian w jego zagospodarowaniu oraz zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom i konfliktom społecznym, jakie mogą potencjalnie następować w wyniku zwrotów działek na tym obszarze.
Ochrona terenu Parku Olszyna w projekcie planu została zapewniona poprzez wydzielenie obszaru Parku Olszyna, jako teren 9.ZP - zieleń urządzona – park. Jednocześnie zaproponowano podniesienie atrakcyjności zagospodarowania parku poprzez:
 -   ochronę istniejącej zieleni, w tym: najcenniejszych drzew oraz grup drzew oznaczonych na rysunku planu,
 -   wprowadzenie przestrzeni wymagających szczególnej aranżacji przy skrzyżowaniu ul. W. Broniewskiego z al. Armii Krajowej, skrzyżowaniu ul. Z. Romaszewskiego z 
         ul. Gąbińską oraz w rejonie terenu 11.KS,
 -   możliwość realizacji ciągu pieszo – rowerowego z urządzeniami wodnymi wzdłuż głównej alei parkowej (aleja biegnąca od skrzyżowania ul. W. Broniewskiego z
         al. Armii Krajowej przez cały obszar parku do skrzyżowania ul. Z. Romaszewskiego z ul. Gąbińską),
 -   możliwość modernizacji istniejących i realizację nowych powiązań pieszych,
 -   możliwość realizacji założeń wodnych (stawy kąpielowe, fontanny itp.),
 -   możliwość budowy nowego pawilonu parkowego w rejonie ul. Gąbińskiej oraz możliwość modernizacji istniejącego budynku ujęcia wody oligoceńskiej,
 -   możliwości modernizacji istniejących boisk sportowych i pawilonu pomocniczego,
 -   możliwość realizacji palców zabaw dla dzieci i urządzeń rekreacyjnych,
 -   wyznaczenie w terenie 9.ZP, strefy przewidzianej pod organizację imprez masowych.
Ponadto w projekcie planu objęto ochroną tereny lasu (teren 12.ZL i 13.ZL), na których wszelkie zagospodarowanie może się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi.
W planie przewidziano zachowanie istniejącego układu przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością jej uzupełnienia.  Natomiast teren przy skrzyżowaniu ul. W. Broniewskiego i ul. Z. Romaszewskiego (teren 2.U), przewidziano pod funkcję usługową w szczególności z zakresu: usług nauki, administracji i biur, hotelarstwa, gastronomii.
W celu poprawienia bilansu parkowania w obszarze opracowania, dopuszczono spiętrzenie istniejących parkingów terenowych z możliwością realizacji usług w parterach tych budynków (teren 5.KS i 11.KS).

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Błażej Kaliński