Dodano: 15.02.2018

Otoczenie węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej

Etap analiz i koncepcji
Dzielnica: Białołęka

Pełna nazwa opracowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej

 

Główny projektant planu:

mgr inż. arch. Adelina Reńska

 

***

Projekt sporządzany jest na podstawie Uchwały Nr XX/485/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 listopada 2015 r.

Podstawowym zadaniem planu jest formalne, zgodne ze studium uikzp miasta, zabezpieczenie terenów pod ponadlokalne ciągi komunikacyjne, przy założeniu, że jeżeli założenia studium uikzp miasta zostaną zmienione, zmieniony będzie również projekt otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej.

Prezentowane opracowanie dotyczy to około osiemdziesięciohektarowego terenu położonego na północ od Trasy Toruńskiej i Centrum Głębocka, w rejonie granicy Warszawy z Markami. 

Uwarunkowania i wytyczne projektowe zebrane i usystematyzowane zostały w IV kwartale 2016 r. Pełną wersję analiz stanu istniejącego zaktualizowano w pierwszej połowie 2017 r. Projekt planu wraz z prognozami wymaga przeprowadzenia procedury formalnej.

Najważniejszą ulicą obszaru opracowania jest ulica Skarbka z Gór. Wzdłuż ciągu tego rozlokowane są kwartały zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami - zabudowa ta to fragment Osiedla Derby. Większość budynków powstała tu w latach 2003-2010, a cennym ich uzupełnieniem jest nieco późniejszy miejski teren rekreacyjno-sportowy tzw. Park Magiczny. Osiedle Derby charakteryzuje się kilkoma wyróżniającymi się przestrzennie układami, w tym układem opartym częściowo na schemacie radialno-koncentrycznym. Najnowsze, obrzeżne kwartały zabudowy wzbogaca niska i średniowysoka zieleń, towarzysząca licznym tu rowom i zbiornikom odwadniającym.

Przy sporządzaniu nowego planu na omawianym obszarze wiodącym celem było – poza przywołanym na wstępie zadaniem z zakresu komunikacji – zachowanie walorów przyrodniczych i niedogęszczanie zabudowy.

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Adelina Reńska

mgr inż. arch. Małgorzata Sprawka

mgr inż. Jolanta Fiszczuk-Wiktorowicz

mgr Jerzy Wojtecki

mgr inż. Piotr Szymański

mgr inż. Grzegorz Badałow

techn. Anna Jachnicka