Dodano: 05.12.2017

Muzeum Historii Polski - Jazdów

Wytyczne
Dzielnica: Śródmieście

Wytyczne urbanistyczne do konkursu

Wytyczne urbanistyczne zostały wykonane na początku 2009r. we współpracy z Muzeum Historii Polski i Stołecznym Konserwatorem Zabytków, w związku z koncepcją lokalizacji siedziby Muzeum w nietypowym miejscu - nad Trasą Łazienkowską, w rejonie skarpy i obok Zamku Ujazdowskiego.
 

Rys. 1. Mapa wytycznych przestrzenno-krajobrazowych do konkursu.

Opracowanie stało się podstawą do przygotowania założeń dla 2-etapowego międzynarodowego konkursu zorganizowanego pod egidą SARP w 2009r. oraz do projektu decyzji o warunkach zabudowy na budowę niniejszego obiektu.
 

Rys. 2. Mapa analizy układu komunikacyjnego.

 

Zasięg opracowania wyodrębniony z obszaru oddziaływania inwestycji, obejmuje tereny o powierzchni około 28.7 ha, od tzw. Drogi Chińskiej w Parku Sobieskiego do Placu Na Rozdrożu oraz od wąwozu ulicy Agrykola do granicy terenów ambasad francuskiej i niemieckiej oraz Parku Ujazdowskiego łącznie, z zabudową jednorodzinną tzw. domków fińskich.
W wytycznych uwzględniono zarówno złożone uwarunkowania krajobrazowe związane z lokalizacją Muzeum, jak i kompleksową koncepcję dostosowania i rozbudowy układu komunikacyjnego. Istotnym elementem wielkoprzestrzennym była historyczna sś stanisławowska przecięta pod kątem przez zagłębioną Trasę Łazienkowską.
  

Rys. 3. Analiza wariantowa wysokości bryły Muzeum w odniesieniu do Zamku Ujazdowskiego i Skarpy Warszawskiej.

Muzeum miało być zlokalizowane, w całości lub częściowo, w strefie pasa drogowego Trasy Łazienkowskiej, stanowiąc jej fragmentaryczne przykrycie. Realizacja kompleksu Muzeum miała być pierwszym etapem rewitalizacji otaczających terenów.
 

Rys. 4. Fotografia lotnicza rejonu Jazdowa.

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Wojciech Oleński

inż. Tatiana Dańko

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

mgr inż. Maciej Błażejewski