Dodano: 28.11.2017

Mikroplany: Fundamentowa, Międzyborska

Uchwalone
Dzielnica: Praga-Południe

Pełna nazwa:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ulicy Fundamentowej 38/42

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ulicy Międzyborskiej 64/70

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Katarzyna Budka

 

Głównym celem sporządzenia powyższych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest ochrona bazy oświatowej w Warszawie bez konieczności likwidowania boisk czy szkół w obecnych lokalizacjach, zgodnie ze stanowiskiem nr 47 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mikroplanów dla obiektów edukacyjnych na obszarach objętych tzw. Dekretem Bieruta.
Obszary opracowań położone są w centralnym rejonie dzielnicy Praga Południe, w południowo-wschodniej części osiedla Grochów.

Całe obszary planów zarówno przy ulicy Fundamentowej 38/42, jak i przy ulicy Międzyborskiej 64/70 obejmują tereny szkół, wybudowanych na terenach objętych Dekretem Bieruta. Ustalenie funkcji oświatowej w planach zabezpieczy dalsze funkcjonowanie trzech szkół, w przypadku dochodzenia praw przez następców prawnych dawnych właścicieli.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że obszary opracowań wymagają ochrony urbanistycznej poprzez zachowanie funkcji oświaty na terenach sporządzanych planów oraz ustalenia wskaźników zagospodarowania i parametrów zabudowy tak, aby w przyszłości możliwa była rozbudowa i przebudowa budynków szkół, jak i modernizacja boisk i placu zabaw dla dzieci. W celu pełniejszego wykorzystania terenów publicznych ustalono możliwość wprowadzenia funkcji dopuszczalnych takich jak usługi z zakresu kultury, sportu i rekreacji (hala sportowa, basen) oraz usługi zdrowia służące obsłudze funkcji podstawowej.

Zespół projektowy:

mgr inż. Aleksandra Błońska

mgr inż. arch. Katarzyna Budka

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr inż. Marta Brysiak