Dodano: 28.08.2017

Koło widokowe

Analizy
Dzielnica: Praga-Północ

Analiza lokalizacji koła widokowego została sporządzona w 2009r. w związku z planowanymi zmianami w zagospodarowaniu terenów wzdłuż prawego brzegu Wisły, które w szczególności wiązały się z igrzyskami Euro 2012 i zamierzeniami inwestycyjnymi w rejonie Portu Praskiego. Oprócz projektowanych dużych budowli inżynierskich (Stadion Narodowy, stacja metra) znalazły się również obiekty wysokościowe o funkcjach turystyczno-widokowych, które wymagały analizy przestrzenno-widokowej i funkcjonalnej.
W sporządzonym przeglądzie porównawczym podobnych konstrukcji na świecie (istniejących lub planowanych) dokładnie przeanalizowano 7 przykładów kół widokowych.
W opracowaniu przyjęto 5 kryteriów oceny usytuowania koła widokowego, do których zaliczono:

  • walory widokowe koła,
  • wpływ na panoramę miasta,
  • wpływ na najbliższe otoczenie,
  • dostępność komunikacyjną,
  • usytuowanie względem tras turystycznych,
  • uwarunkowania formalmo-prawne.

Analizowana była kontrukcja wysokości 100m w 3 lokalizacjach wzdłuż prawego brzegu Wisły: w rejonie tzw. Punktu Canaletta (teren ZOO), w Porcie Praskim i na Saskiej Kępie. W analizach widokowych uwzględniono elementy ekspozycji czynnej i biernej czyli widoki na koło widokowe oraz widoki z koła widokowego na otaczający krajobraz.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny i po dokonaniu analizy wariantowej  jako optymalną lokalizację koła widokowego wskazano rejon Portu Praskiego. Obecnie w planach dla tego terenu jest uwzględniona lokalizacja 100-metrowej wieży widokowej.

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Wojciech Oleński

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

mgr inż. Maciej Błażejewski