Dodano: 27.11.2017

Kłobucka

Etap procedury formalnej
Dzielnica: Ursynów

 

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej.

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

 


Obszar planu ma powierzchnią ok. 270 ha - położony jest w północnej części dzielnicy Ursynów.

Najbardziej charakterystycznym obiektem w granicach planu jest, zajmujący ponad 130 ha, teren Torów Wyścigów Konnych Służewiec. Jego ochrona, w oparciu o analizę uwarunkowań kulturowych i środowiskowych, jest jednym z podstawowych celów opracowania. W wyniku tej analizy sformułowano kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych uwzględniających zachowanie i podkreślenie wartości zabytkowych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru. W związku z powyższym w planie chroni się obiekty zabytkowe, przy czym dopuszcza się rozbudowę wybranych obiektów w nawiązaniu do historycznego projektu Zygmunta Plater-Zyberka z zespołem, w tym rozbudowę II trybuny. Dopuszcza się także przekształcenie części terenu toru treningowego w teren rekreacyjny. Wskazano również rejony realizacji nowych elementów zagospodarowania przy jednoczesnym utrzymaniu charakteru zieleni z zachowaniem kompozycji oraz roli izolującej stajnie od stref przeznaczonych dla publiczności.


Dla pozostałej części obszaru w planie wprowadza się m.in. następujące działania:
- przekształcenie przeważającej funkcji składowo-magazynowo-produkcyjnej w kierunku zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- zapewnienie terenów niezbędnych pod realizację funkcji oświatowych w centralnej części,
- utworzenie lokalnego centrum komunikacyjnego (przystanek kolejowy oraz pętla autobusowa z parkingiem o charakterze “parkuj i jedź”) w rejonie istniejącego przystanku kolejowego Okęcie,
- rozbudowę i uzupełnienie układu komunikacyjnego poprzez m.in. wprowadzenie drogi lokalnej Kłobucka-bis oraz powiązań pomiędzy ulicą  Łączyny a uicami  Kłobucką  i Taborową,
- zachowanie i ochronę obiektów objętych ochroną konserwatorską przy ul. Łączyny: willi i parterowego dworu z założeniem parkowym, wartościowym starodrzewem i stawami zasilanymi Potokiem Służewieckim.

 

Zespół projektowy:

dr Małgorzata Kowalska

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr inż. Krzysztof Skoczeń

mgr inż. Maciej Kowalczyk