Dodano: 01.02.2018

Jelonki Południowe

Etap procedury formalnej
Dzielnica: Białołęka

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jelonek Południowych

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Magda Wielogórska

 

Obszar Jelonki Południowe objęty planem miejscowym to trzy osiedla mieszkaniowe wielorodzinne: Lazurowa, Górczewska i Jelonki oraz położone między nimi osiedla domów jednorodzinnych Chrzanów i miasto – ogród - Jelonek.

Na obszarze Jelonek znajdował się w XIX w folwark oraz kilka cegielni, których śladami są dzisiaj stawy utworzone w miejscach wydobycia gliny.

Osiedlom towarzyszą zarówno obiekty handlowe w tym Hala Wola jak i przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz kościół.

 

Najważniejsze założenia i cele planu miejscowego:

Głównym celem przygotowania planu miejscowego jest ochrona terenów miasta - ogrodu Jelonek i Chrzanowa przed niekontrolowaną ekspansją nowej zabudowy. „Wspólnota Jelonek Południowych” złożyła wniosek do planu w celu ochrony ładu przestrzennego, układów objętych w Studium strefą ochrony wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego (KZ-C).

Konieczne jest wprowadzenie zasad uzupełniania istniejącej zabudowy budynkami o podobnym charakterze i gabarycie oraz kształtowania przestrzenie wokół nich.

Ważne jest też podniesienie rangi terenów położonych  u zbiegu ul. Połczyńskiej, ul. Legionowej, ul. Tkaczy i ul. Gabriela, które maja stać się lokalnym centrum osiedla.

Ochrony wymagają również tereny Glinianek powstałych po zalaniu wodą wyrobisk gliny służącej jako surowiec w cegielni Bogusława Schneidera. Obecnie tereny te są atrakcyjne nie tylko ze względu na zbiorniki wodne ale i przylegającą do nich roślinność. W studium tereny te są chronione i przeznaczone pod funkcje rekreacyjne – zieleń urządzoną z udziałem terenów sportu i rekreacji.

W projekcie planu dopuszczono zachowanie już istniejącej zabudowy i zabudowanie  działki położonej przy ul. Brygadzistów, która w historycznym projekcie miasta ogrodu Jelonek przeznaczona była do zabudowania.

Kolejnym obszarem wymagającym nowego opracowania planistycznego jest obszar zabudowy jednorodzinnej przy ul. Powstańców Śląskich. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2009 r. stwierdzono nieważność uchwały w sprawie uchwalenia mpzp ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Olbrachta do ul. Połczyńskiej w części dotyczącej dz. ew. nr 158 położonej przy ul. Szczotkarskiej 15. Zatem dla działek nie obowiązują ustalenia planu. Poszerzenie ul. Powstańców Śląskich w tej okolicy zostało zrealizowane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Ponadto na skutek ustalenia nowego przebiegu ul. Lazurowej w południowo-zachodniej części obszaru Jelonek, niezabudowane grunty przynależące do obszaru Chrzanowa znajdą się teraz po wschodniej stronie tej ulicy i będą sąsiadować bezpośrednio z osiedlem zabudowy wielorodzinnej. Ulica Szeligowska straci swoją funkcję ulicy przelotowej i konieczna będzie zmiana charakteru tej ulicy na osiedlową.

W projekcie planu wyznaczono strefę zieleni na zakończeniu ul. Szeligowskiej, przewidziano też zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew oraz wskazano miejsca parkingowe wzdłuż ulicy.

 

 

Ważnym problemem, którego próbę rozwiązania podjęto w planie jest parkowanie samochodów. W planie dopuszczono budowę parkingów wielopoziomowych na istniejących placach parkingowych i dodatkowo wyznaczono tereny pod nowe parkingi wielopoziomowe

 

 

 

Rozwiązania przyjęte w projekcie planu mają też  za zadanie umożliwić rehabilitację bloków wielorodzinnych – przyjęte parametry takie jak linie zabudowy oraz wskaźniki intensywności zabudowy umożliwią, w razie potrzeby, przebudowę albo rozbudowę budynków (np. zabezpieczenie konstrukcji, powiększenie balkonów, powiększenie mieszkań).

 

Ochrona terenów miasta - ogrodu Jelonek i Chrzanowa przed niekontrolowaną ekspansją nowej zabudowy.
 - Konieczne jest wprowadzenie zasad uzupełniania istniejącej zabudowy budynkami o podobnym charakterze i gabarycie oraz kształtowania 
    przestrzenie wokół nich.
 - Ważne jest też podniesienie rangi terenów położonych  u zbiegu ul. Połczyńskiej, ul. Legionowej, ul. Tkaczy i ul. Gabriela, które maja stać
    się lokalnym centrum osiedla
 - Przebicie ul. Sterniczej

 

 

Zespół projektowy:

mgr inż. Jolanta Fiszczuk-Wiktorowicz

mgr inż. Alicja Zdrodowska

mgr inż. Joanna Latała

techn. Anna Jachnicka

mgr inż. Marta Brysiak

mgr inż. Grzegorz Badałow