Dodano: 19.02.2018

Działka 2/2 z obrębu 1-05-53

Uchwalone
Dzielnica: Wilanów

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Maciej Kowalczyk

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53 jest jednym z bardziej interesujących planów, przy których miałem okazję pracować. Jego wyjątkowość nie wynika z zastosowania nowatorskich rozwiązań przestrzennych, a wynika z zaangażowania. Myślę tutaj o zaangażowaniu mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Stanisława K. Potockiego 5. Pomimo braku formalnego prowadzenia fakultatywnych konsultacji społecznych byli oni- poprzez swojego przedstawiciela- bardzo aktywni na każdym etapie opracowywania planu. To osobiste zaangażowanie mierzone licznymi spotkaniami wpłynęło pozytywnie na wzajemne zrozumienie oczekiwań i potrzeb z jednej strony oraz formalno-prawnych ograniczeń i możliwości z drugiej.
Opisywany plan sporządzany jest w oparciu o Uchwałę Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/405/2015 z dnia 15 października 2015r. Powyższa uchwała poparta była również stanowiskami Rady Dzielnicy Wilanów z dnia 8 października 2014 r. oraz Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wniosku o utworzenie planu miejscowego. W obydwu stanowiskach zwracano uwagę, że obecny stan prawny (ze względu na brzmienie art. 16 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) uniemożliwia wydawanie pozwoleń administracyjnych na terenach Wilanowskiego Parku Kulturowego.
Przyjęte w planie rozwiązania przestrzenne, w związku z położeniem w obszarze Wilanowskiego Parku Kulturowego, przechodziły trzykrotnie proces uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców wspólnoty zespół projektowy przygotował „Analizę wpływu proponowanej zabudowy dla działki 2/2 z obrębu 1-05-53 na tło zabudowy historycznej”. To ponadnormatywne opracowanie było próbą przekonania służb konserwatorskich do rozwiązań przestrzennych, które również w odczuciu projektantów były działaniami prospołecznymi i realizowały potrzeby interesu społecznego, choć w małej skali. Późniejsze zmiany w projekcie planu w związku ze stanowiskiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poparte były wnioskiem mieszkańców wspólnoty do Prezydenta m.st. Warszawy.
Życzyłbym sobie aby każdy plan, przy którym będę pracował był podobnie nacechowany znaczeniem słowa zrozumienie i współpraca na linii mieszkańcy- zespół projektowy. Życzę również mieszkańcom, aby po uchwaleniu planu mogli jak najszybciej przystąpić do wykonania zamierzeń modernizacyjno- budowlanych, na których tak bardzo im zależało.

Zespół projektowy:

mgr inż. Maciej Kowalczyk