Dodano: 28.08.2017

Czym jest prognoza skutków finansowych i jak się ją sporządza?

Prognozy

Czym jest prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego i jak się ją sporządza?

Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu jest dokumentem, w którym następuje ocena potencjalnych wydatków i dochodów budżetu miasta wynikających z wprowadzenia w życie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prognozę skutków finansowych sporządza się po opracowaniu projektu planu przed opiniowaniem i uzgadnianiem tego projektu. Prognoza jest informacją dla władz miasta, jakie środki należy zabezpieczyć w budżecie na realizację ustaleń planu. Obowiązek sporządzenia prognozy skutków finansowych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 17 ust. 5).

Do wydatków zalicza się:
- koszty odszkodowań za grunty prywatne i w użytkowaniu wieczystym przeznaczone w planie pod drogi i pod inne inwestycje celu publicznego (na przykład pod szkoły, przedszkola i parki) – szczegółowe rodzaje celów publicznych określa art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- koszty budowy dróg,
- koszty modernizacji lub urządzenia dróg istniejących,
- koszty budowy infrastruktury technicznej (kanalizacji, wodociągów),
- koszty budowy szkół, przedszkoli, koszty budowy i urządzenia parków publicznych itp.

Celami publicznymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami są:
1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;
2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla;
3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego;
6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;
6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;

 

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;
8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla;
9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;
9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;
9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
9c) wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa;
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

 

Odrębnym wyliczeniom podlegają ewentualne dochody miasta, czyli potencjalne wpływy do budżetu.

Źródłami dochodów wynikających bezpośrednio z ustaleń planu są:
- dochody z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości,
- dochody ze sprzedaży gruntów miejskich,
- opłata planistyczna.

Wzrost dochodu z podatków od nieruchomości związany z uchwaleniem planu wynika ze wzrostu powierzchni użytkowej, która może powstać w wyniku realizacji inwestycji na obszarze planu (powierzchnia mieszkań, usług).

Opłata planistyczna jest naliczana w momencie, gdy właściciel nieruchomości sprzedaje ją w ciągu pięciu lat od daty uchwalenia planu – wówczas zapłaci miastu część zysku ze sprzedaży, zgodnie z ustaloną w planie wysokością stawki procentowej. Na przykład: działka była rolna, a w wyniku ustaleń planu została przeznaczona np. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wartość nieruchomości wzrosła, ponieważ stała się nieruchomością budowlaną. W planie ustalono wartość stawki procentowej związanej z uchwaleniem planu na 30%. W tej sytuacji właściciel zobowiązany jest zapłacić miastu 30% różnicy między wartością nieruchomości przed i po uchwaleniu planu.

Stawka procentowa, na podstawie której nalicza się opłatę planistyczną, należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta i wyraża politykę finansową miasta. Wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu, w zależności od funkcji szacowana jest w prognozie na podstawie zrealizowanych transakcji, jakie miały miejsce na obszarze objętym planem i w najbliższej okolicy w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat przed opracowaniem prognozy.

W zależności od przeważającego sposobu zagospodarowania obszaru objętego planem, różne są wydatki i dochody miasta zaistniałe w wyniku uchwalenia planu: jeżeli mamy do czynienia z terenami porolnymi, możemy się spodziewać wzrostu wartości nieruchomości, ale także dużych kosztów związanych z realizacją dróg, infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi) i społecznej (szkoły, przedszkola, szpitale etc.). Jeżeli sporządzamy plan dla terenów już zurbanizowanych, raczej będziemy mieć niższe koszty realizacji planu (zazwyczaj są już tam ulice, parki, szkoły itp.), czasem mogą pojawić się dochody ze sprzedaży działek miejskich lub w wyniku wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna), jeżeli w planie są ustalenia dopuszczające np. wysoką zabudowę lub zabudowę bardziej intensywną niż zabudowa istniejąca na jakimś terenie.

 

Zespół projektowy:

dr Małgorzata Kowalska

mgr Eliza Dmowska

mgr inż. arch. Małgorzata Sprawka

mgr inż. Marta Brysiak

mgr Jerzy Wojtecki