Dodano: 15.12.2017

Czym jest prognoza oddziaływania na środowisko i jak się ją sporządza?

Prognozy

1. Projekty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; (…)]

2. Jaki jest cel wykonania tego opracowania?

Zasadniczym celem prognozy jest określenie znaczącego negatywnego oddziaływania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sposobów eliminacji lub ograniczenia (bezpośrednich i pośrednich) skutków oddziaływania oraz wskazanie pozytywnego oddziaływania.

3. Co zawiera prognoza?

Zakres prognozy wynika wprost z art. 51 ustawy o ochronie środowiska.
ust. 2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

4. Kto określa zakres i stopień szczegółowości prognozy?

Zakres i stopień szczegółowości prognozy jest uzgadniany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed przystąpieniem do opracowania projektu planu.

5. Z czego się składa prognoza?
Prognoza składa się, podobnie jak plan miejscowy, z części tekstowej i graficznej. Przy czym streszczenie w języku niespecjalistycznym (o którym mowa w pkt 3) zawarte w części tekstowej służy wypełnieniu celów ustawowych, jakimi są: udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz udział społeczeństwa w ochronie środowiska.  Inaczej mówiąc prognoza w zamierzeniu ustawy ma służyć i być czytelna nie tylko dla specjalistów, ale przede wszystkim dla społeczności lokalnej i każdego, kto będzie chciał się z nią zapoznać.

6. Kiedy można się zapoznać z treścią prognozy?
Prognoza jest wykładana do publicznego wglądu równocześnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na okres nie krótszy niż 21 dni roboczych zazwyczaj w budynku urzędu miasta lub urzędu dzielnicy.

Zespół projektowy:

mgr inż. Aleksandra Błońska

mgr inż. Piotr Szymański