Dodano: 15.02.2018

Cmentarz Powstańców Warszawy

Etap procedury formalnej
Dzielnica: Wola

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Katarzyna Budka

 

Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 15,85 ha i znajduje się w dzielnicy Wola.
Podstawowym celem prac związanych ze sporządzaniem miejscowego planu rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy, jest umożliwienie realizacji pawilonu Izby Pamięci przeznaczonego na cele ekspozycji tematycznej, wyłonionego w drodze konkursu oraz rozszerzenie i zmiana zapisów obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta z uwzględnieniem możliwego do realizacji w stanie obecnym odniesienia do pierwotnej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej nekropolii, sporządzonej przez Romualda Gutta i Alinę Scholtzównę.
Sporządzenie nowego planu ma również za zadanie zachowanie terenu Cmentarza Powstańców Warszawy jako cmentarza wojennego chronionego na podstawie przepisów odrębnych, objęcie ochroną w planie obiektów i obszaru ujętych w gminnej ewidencji zabytków, stref ochrony konserwatorskiej wynikających ze Studium oraz innych wartościowych obiektów, ochronę wartości niematerialnych funkcji cmentarnej i memorialnej obszaru, rozdzielenie przestrzenne funkcji Cmentarza i funkcji Parku oraz ich jednoznaczne oznaczenie w nowo wytworzonych strefach wejściowych, podniesienie walorów historycznych, religijnych, edukacyjnych i naukowych obszaru, poprawę dostępu pieszego, poprawę czytelności układu przestrzennego Cmentarza i jego otoczenia oraz lokalizację funkcji sportowo-rekreacyjnych w sposób niekolidujący z miejscami i obiektami o funkcji memorialnej.
 

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Katarzyna Budka

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

mgr inż. arch. Urszula Potapowicz-Trębacz

mgr inż. Piotr Szymański

inż. Katarzyna Trębacka

mgr inż. Grzegorz Badałow

dr Małgorzata Kowalska