Dodano: 12.12.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO SPECJALISTY

Nabór kandydatów na stanowisko głównego specjalisty z zakresu polityki przestrzennej i planowania przestrzennego  w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie oceny środowiska i jego zasobów, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz koordynacja z innymi dokumentami strategicznymi i programowymi oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze m.st. Warszawy. Wykonywanie m.in. waloryzacji zieleni, opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko.

2. Określanie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego na potrzeby opracowań urbanistycznych na obszarze m.st. Warszawy.

3. Prowadzenie spraw związanych z określeniem polityki rozwoju przestrzennegom.st. Warszawy.

4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i jednostkami miasta w trakcie sporządzania opracowań planistycznych w zakresie zagadnień środowiskowych.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 30.12.2019r.