Dodano: 09.08.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. prowadzenie rachunkowości jednostki (pełnej ewidencji księgowej) i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3. koordynowanie i dokonywanie wstępnych i następnych kontroli wewnętrznych zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
4. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz statystycznych;
5. opracowywanie projektów planów finansowych w ramach przyznanych limitów oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;
6. nadzór i bieżąca kontrola nad wykonaniem planu finansowego;
7. nadzór i kontrola prowadzonej rachuby list płac, rozliczeń z ZUS, US, PEFRON, ewidencji majątku jednostki;
8. przygotowywanie projektów wewnętrznych regulaminów, instrukcji i procedur w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku (głównie polityki rachunkowości);
9. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zespołem księgowym.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 10.09.2019r.