Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju została utworzona Uchwałą Nr XXVIII/219/96 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 stycznia 1996 r. w formie samodzielnej jednostki budżetowej.

Działalność Pracowni można podzielić na dwa etapy:

  • pierwszy (do 2002r.) -poświęcony utworzeniu zbioru danych o istniejącym zagospodarowaniu gruntów na terenie miasta, tzw. Mapa Użytkowania Terenów. Był to fundamentalny projekt Pracowni wykorzystywany do dokonywania oceny zmian w zagospodarowaniu miasta, tworzeniu bilansów dla potrzeb inwestycyjnych i planistycznych oraz opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (uchwalonego 8 czerwca 1998r.),
  • drugi (od 2002r.) - to głównie opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i jego zmian.

Tworzenie od podstaw struktur organizacyjnych oraz reguł, zgodnie z którymi Pracownia obecnie funkcjonuje nie było łatwe, ponieważ były to czasy kiedy toczyła się dyskusja o ustroju Warszawy. Ustrój ten w latach 1990-2002 był oparty na istnieniu w ramach miasta odrębnych gmin. Ustawa o ustroju m.st. Warszawy zakładała swoistą dwuszczeblowość władzy samorządowej, funkcjonującej zarówno na poziomie miasta (stanowiącego związek gmin), jak i na poziomie samych gmin. Kompetencje do sporządzania i zmian planów miejscowych, w tym planu ogólnego Warszawy posiadały jedynie gminy warszawskie, a miasto poprzez ustalenia wiążące jedynie koordynowało politykę przestrzenną gmin. Z tego powodu Pracownia wykonywała wówczas głównie prace studialne, analizy programowo-przestrzenne i wytyczne dotyczące możliwości inwestycyjnych na wybranych terenach.

W 2002r. nastąpiła ponowna zmiana ustroju Warszawy i powrót do bardziej zcentralizowanego zarządzania miastem będącym od tej chwili jedną gminą na prawach powiatu. Pracownia przystąpiła do opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (uchwalonego 10 października 2006r.) i jego kolejnych zmian (26 lutego 2009r., 28 kwietnia 2009r., 7 października 2010r., 11 lipca 2013r. i 16 października 2014r.). Pracownia opracowała również nowy typ analiz urbanistycznych krajobrazu z wykorzystaniem numerycznego modelu 3D miasta, które pozwoliły na bardziej skuteczne kształtowanie tzw. trzeciego wymiaru zabudowy czyli formy przestrzennej budynków i układów przestrzennych oraz umożliwiły symulację kształtu przyszłej panoramy miasta wraz z ochroną sylwety zespołu Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO. Wykonano także wiele miejscowych planów zagospodaorwania przestrzennego, m.in. dla takich rejonów, jak:
Trasa Mostu Północnego, osiedle Tarchomin, Ursynów Południe - Kabaty, rejon Jazdowa, rejon św. Katarzyny, rejon Placu Unii Lubelskiej, Nowodwory Południowe, Winnica w rejonie ulicy Światowida, rejon Sielce Beethovena, rejon ulicy Wiejskiej.

W Pracowni wykonywane są jedne z najważniejszych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy, wśród których kluczowym planem okazał się uchwalony w 2010 roku "śródmiejski" plan miejscowy rejonu Pałacu Kultury i Nauki, gdzie rozwiązania wymagało szereg problemów infrastrukturalnych, funkcjonalnych i kompozycyjnych. Zaproponowano w nim zmianę ekspozycji PKiN, który stanie się częścią większego skupiska wieżowców, wyznaczających zmiany wysokościowe zapoczątkowane przez Zachodni Rejon Centrum. Kolejny ważny dla śródmieścia plan miejscowy obejmuje obszar tzw. Ściany Wschodniej, łączący wspomnianą strefę wysokościową city z Traktem Królewskim. Jednym z kluczowych założeń dla tego planu jest koncepcja tzw. Traktu Sztuki, łączącego rejon Muzeum Narodowego i Placu Trzech Krzyży ze strefą Placu Piłsudskiego oraz zachowanie modernistycznego zespołu zabudowy dawnych Domów Towarowych Centrum z Rotundą.

Aktualnie w Pracowni opracowywanych jest ponad 100 projektów planów miejscowych.

W związku z podwojeniem liczby opracowań w 2015r. w Pracowni wprowadzono nową strukturę organizacyjną opartą na modelu macierzowym, który jest modelem organizacji nastawionej na realizację dużej ilości projektów i sprawną realizację harmonogramów zadań. Struktura ta dobrze się sprawdziła w warunkach wykonywania wielu nakładających się na siebie opracowań i sprzyja właściwemu ustalaniu priorytetów. Dzięki wprowadzonym zmianom organizacyjnym podwojona został liczba osób kierujących samodzielnie opracowaniami urbanistycznymi - Liderów.

Dysponując olbrzymim potencjałem wiedzy pracowników i możliwościami technicznymi Pracownia stanowi prawdziwie nowoczesną jednostkę realizującą zadania na najwyższym poziomie.

Dużym utrudnieniem jest tworzenie planów miejscowych równocześnie z procesem budowy danego fragmentu miasta, zwłaszcza gdy inwestycja "wyprzedza" plan, który często musi ograniczyć się do inwentaryzacji. Traci na tym zawsze kontekst przestrzenny miasta, którego nie da się zastąpić oryginalną architekturą ani drogim wykończeniem elewacji. Coraz większym wyzwaniem w planowaniu miasta staje się też zachowanie właściwych proporcji między nowopowstającą zabudową a historycznym krajobrazem z zabytkowymi budowlami.

Profesor Joseph Rykwert, wybitny historyk i krytyk architektury, a przede wszystkim klasyk światowej "urbanologii' w swojej książce pt. "Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast" pisze:

"Miasto nigdy nie będzie statycznym, sformalizowanym tworem, pozostaje w nieustającym ruchu, obecnie szczególnie gwałtownym. W tym procesie zmiany nie możemy jednak czynić z siebie ubezwłasnowolnionych rozbitków, miotanych w wirze bezosobowych wielkich sił. Tak dalece jak jesteśmy istotami rozumnymi, możemy stawiać siłom tym opór jako wyborcy, konsumenci, agitatorzy i publicyści. Niech ich prądy nie płyną gładko i bez przeszkód. Rozum może stawiać im niewielkie tamy, może je powstrzymać lub zmienić ich bieg”.

Jolanta Urbanowska
Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju w latach 1996-2019

PRACOWNIA TO DLA MNIE...

PRACOWNIA to ludzie
Ludzie to życie
Życie to przygoda
Przygoda to PRACOWNIA
K.K.

Pracownia jest miejscem, gdzie z pewnością nie można się nudzić. Nie jesteśmy urzędem, gdzie priorytetem są schematy i procedury albo korporacją  wykonującą kolejne, podobne do siebie projekty. Różnorodność i nieprzewidywalność to nieodłączne  cechy naszej pracy.  Często jest  tak, że nawet pozornie zwyczajny, albo powierzchniowo  niewielki teren może kryć w sobie niespodzianki, o których nie mamy pojęcia. Pracując tutaj ma się okazję codziennie odkrywać nowe rzeczy w Warszawie, nawet  jeśli mieszkamy tu  od zawsze i mamy wrażenie, że nic nas już tu nie zaskoczy. Nawet jeśli pracuje się tu od wielu lat, raczej nie zdarza się doznać uczucia deja vu­ - "już kiedyś było dokładnie to samo"- bo stale mamy przed sobą nowe zadania i problemy. l często sami musimy wymyślić, jak sobie z nimi poradzić. Szczególnie, że często jest tak, że na różne pytania nie da się odpowiedzieć po prostu "tak" lub "nie". Częściej odpowiedź brzmi: "TO zależy od... (i tu może pojawić się mnóstwo rzeczy)..."
Rozmawiając z osobami niezaznajomionymi z naszą pracą często  spotykamy się z pytaniem "No dobra, stale coś planujecie, a kiedy to będzie zrealizowane?" Czasem faktycznie może być przykro, że efektów naszej pracy nie widać od razu. Ale też często bywa tak, że w końcu, po latach dostrzegamy  niespodziewanie, że przynajmniej jakaś część tego co zaplanowaliśmy, została w końcu zrealizowana i da się dostrzec efekty "na żywo".
M.B.

Pracownia to miejsce, w którym realizuję się zawodowo.
Nie ma tu zadań łatwych, lekkich i przyjemnych, za to są trudne i bardzo trudne, a praca nad nimi czasami przyprawia o ból głowy. Ale właśnie dlatego mam poczucie, że się rozwijam, że każde  opracowanie  przynosi  nowe  przemyślenia albo weryfikację dawnych poglądów  (nie tylko w kwestiach zawodowych). Pracownia to również grupa ludzi - każdy przypadek inny - która tworzy przestrzeń międzyludzką, w której znalazłam swoje miejsce.
A.B.-S.

Pracownia jest dla mnie trampoliną. Przy pierwszym podskoku zobaczyłam jakość oraz możliwości rozwoju, współpracy i wyrażenia siebie. Przy każdym następnym czułam, że wiem, rozumiem, widzę więcej. Zatrzymywałam się na chwilę w stanie nieważkości i opadałam, by wybić się troszeczkę wyżej. To wzmacnia i dodaje  pewności  siebie. Bardzo mi  się to  przydaje, bo Pracownia dała mi, i wielu innym, szansę skoku na głęboką  wodę. Ja z niej korzystam, skaczę bez strachu. Odwagi dodaje mi świadomość, że jest to gra zespołowa.
M.Ł.

Pracownia kojarzy mi się z 13:
piętro 13, mój pierwszy pokój 1313 ...
Jedni  powiedzą: pechowa, niebezpieczna; inni:  magiczna, szczęśliwa, twórcza. Ale to od ludzi zależy jak ją widzą i jaka jest. Tak samo jest z PRACOWNIĄ- to ludzie ją tworzą i od nich tylko zależy jaka jest i jak jest postrzegana przez wszystkie lata swojego istnienia.
... i jeszcze jedno - 13 piętro daje optymalną (nie za wysoką i nie za niską) perspektywę patrzenia na urbanistykę Warszawy.
A.K-K.

Pracownia jako miejsce pracy i specyfika wykonywanych zadań kojarzy mi się z odległym o parę tysięcy kilometrów krajobrazem kanadyjskiej Ottawy,  gdzie w czasach studenckich poznałem działalność miejskiego biura urbanistycznego  NCC. Jednym  z  projektów,   w  który   było wówczas zaangażowane kanadyjskie biuro, była kluczowa dla dalszego rozwoju Ottawy koncepcja urbanistycznej ochrony panoramy miasta przed niekontrolowaną budową wieżowców, do  której  został  wykonany specjalny  komputerowy model przestrzenny.
Kilkanaście lat później w naszej warszawskiej Pracowni zacząłem  zajmować  się bardzo  podobnymi  zagadnieniami, a ich skala i zakres przestrzenny okazały się znacznie większe niż w dalekiej  Ottawie.  Pracując na cyfrowym  modelu Warszawy i oglądając  rozległą  panoramę  znad Wisły często przypominam sobie kolorowy krajobraz Ottawy,  w którym poprzez  urbanistykę próbowano na  nowo odkryć, opisać i zachować przestrzenną tożsamość miasta.
W.O.

Pracownia jest dla mnie miejscem o kulturze pracy zespołowej. Jesteśmy zorientowani na cel i jednocześnie pracujemy razem jako drużyna. Bardzo podoba mi się naturalność sposobu, w jaki ułożyło się wspólne działanie: to szukanie rozwiązań zamiast wymówek i wzajemne wspieranie się.
T.G.

"Zebranie się razem to  początek, trzymanie się razem to postęp, praca razem to sukces" - powiedział  amerykański biznesman.
My przekuliśmy to na działanie: zebraliśmy się razem w 1996r., trzymamy się razem przez 20 lat i pracujemy razem na sukces miasta, Pracowni i nasz osobisty.
Mam to szczęście, że udało mi się trafić do miejsca skupiającego ludzi kreatywnych, ambitnych i otwartych na nowoczesność. Od 20 lat sporządzamy plany zagospodarowania przestrzeni m.st. Warszawy, uczestniczymy w budowaniu wizerunku przestrzennego Stolicy wykorzystując do tego celu naszą wiedzę, odważną wyobraźnię i nowatorskie  dostępne nam technologie.
Z naszego słownika usunęliśmy słowo "problem" zastąpiliśmy je słowem  wyzwanie. W takich warunkach nawet ciężka praca  stała się  przyjemna i  bardzo interesująca. Mimo zdobytej wiedzy i doświadczenia, z którym tu przyszliśmy stale podnosimy kwalifikacje,  by być w gronie najlepszych, by innowacyjność i jakość naszych opracowań była "najwyższej próby" bo przecież jakość pamięta się najdłużej.
Wszystkie nasze działania służą miastu. Chcemy, by Warszawa była  miastem na miarę dzisiejszych, pięknych i nowoczesnych kanonów, przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni publicznej, bo jest to Nasze Miasto.
Konfucjusz powiedział: "Dajcie mi pracę, którą kocham, a nie będę  musiał  pracować  ani  jednego  dnia  w  swoim  życiu".
Życzę moim Koleżankom i Kolegom z Pracowni, by mogli chwalić się znajomym, że od dawna nie przepracowali ani jednego dnia.
E.S.

Dyrekcja

mgr inż. arch. Monika Konrad

Dyrektora Pracowni

Pracownicy

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

Kierownik Działu Planowania Przestrzennego

mgr inż. arch. Adelina Reńska

mgr inż. arch. Agnieszka Dryk

mgr Agnieszka Przeorska

Główny Księgowy

mgr inż. Aleksandra Błońska

mgr inż. Alicja Zdrodowska

mgr inż. arch. Anna Bednarczyk-Sil

techn. Anna Jachnicka

techn. Anna Kasjaniuk

mgr inż. Blanka Mazana

mgr inż. arch. Błażej Kaliński

mgr Edyta Walczuk

Kierownik Działu Organizacji i Kadr

mgr Eliza Dmowska

inż. Emilia Żeromska - Słomińska

mgr Ewelina Borowik

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr Jerzy Wojtecki

mgr Joanna Gosk

mgr inż. Joanna Latała

mgr inż. Jolanta Fiszczuk-Wiktorowicz

mgr Jolanta Pawlak

mgr inż. Karina Konarzewska

mgr inż. arch. Katarzyna Budka

techn. Katarzyna Kamoji

mgr inż. Katarzyna Krasińska

inż. Katarzyna Trębacka

mgr inż. Krzysztof Skoczeń

mgr inż. Maciej Błażejewski

mgr inż. arch. Maciej Janik

mgr inż. Maciej Kowalczyk

mgr Magdalena Ferman

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

mgr inż. Magdalena Smoczyńska

mgr Marcin Miłosz

mgr inż. arch. Marek Mikos

Kierownik Działu Koordynacji i Standaryzacji Opracowań Planistycznych

mgr inż. Marta Brysiak

mgr Marta Szwed

mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz

mgr inż. Mateusz Wiącek

dr Małgorzata Kowalska

mgr inż. arch. Małgorzata Sprawka

mgr inż. arch. Małgorzata Szubska

mgr inż. Michał Oman

inż. Michał Szpadkiewicz

mgr inż. arch. Piotr Brabander

mgr inż. Piotr Szymański

mgr inż. arch. Robert Kuźmiczuk

mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk

mgr inż. arch. Urszula Potapowicz-Trębacz

dr inż. arch. Wojciech Oleński

mgr inż. arch. Zuzanna Brzostek

inż. Łukasz Marek