KONSUMPCJONIZM PRZESTRZENNY – refleksje po analizie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Pierwsze skojarzenie po przeczytaniu projektu z dnia 15 marca 2018 r. Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwanej dalej „specustawą mieszkaniową”, to … konsumpcjonizm przestrzenny!

GENIUS LOCI, GENIUS SAECULI ET GENIUS POPULI - RYNEK STAREGO MIASTA W WARSZAWIE

Jest wiele miejsc w Warszawie, których klimat, historia, funkcja czy też znaczenie, sprawiają że w odbiorze społecznym i indywidualnym są jedynymi i niepowtarzalnymi. Jednakże zdarza się, że odbiór ten zmienia się z biegiem czasu. Ulega również modyfikacjom w wyniku przemian zachodzących w sferze społecznej. Posługując się symboliką starożytną można powiedzieć, że w powyższych przypadkach mamy do czynienia ze współdziałaniem, współaktywnością trzech sił: genius loci, genius saeculi oraz genius populi. W tłumaczeniu na polski: ducha miejsca, ducha czasu i ducha ludu.

CZY DRAPACZE CHMUR MOGĄ BYĆ LOKALNE? NOWA SKALA KRAJOBRAZU WARSZAWY

Skala rzeczywistego oddziaływania przeskalowanych obiektów na krajobraz miasta stwarza szereg problemów natury metodologicznej i percepcyjnej.

METRO W PARKU CZYLI O STOŁECZNOŚCI LOKALNEJ TARGÓWKA MIESZKANIOWEGO

Pojęcia stołeczny i lokalny są wzajemnie przeciwstawne, więc stołeczności lokalnej trzeba szukać “pomiędzy” nimi.

KREOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH CENTRUM MIASTA A KLIMAT MIEJSCA

Przestrzenie publiczne były i są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wizerunku miasta. Ich charakter, funkcja, estetyka wpływają na sposób funkcjonowania miasta i jego jakość.

STOŁECZNOŚĆ I LOKALNOŚĆ - RÓWNOWAGA KONIECZNA

Stołeczność i lokalność muszą się przenikać i wzajemnie inspirować. To gwarantuje sprzyjające warunki życia w mieście. Opracowując plany miejscowe szukamy tej niezbędnej równowagi. Jako przykład posłużą dwa plany rejonów: tzw. Serka Bielańskiego oraz pętli autobusowej Metro Wilanowska.

KONCEPCJA PLANU – ETAP POSZUKIWAŃ CZY WYPADKOWA UWARUNKOWAŃ

Niemal każdy planista, stając przed zadaniem opracowania projektu planu miejscowego, dokonuje oceny – na ile uwarunkowania dla obszaru, który będzie przedmiotem jego wielomiesięcznej pracy, pozwalają na swobodę w kształtowaniu przyszłego zagospodarowania, a na ile go determinują.

STOŁECZNOŚĆ A LOKALNOŚĆ NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM

W dzisiejszych czasach renesansu ruchu pieszego, zagadnienie chodnika nabrało istotnej wagi. Oznacza to, że szczegół, coś na mapie miasta równie niewielkiego, jak komórki w organizmie, zaczęło być dla odbioru całości bardzo ważne.