Posted on: 24.11.2017

Wiejska

Formal-legal procedure
District: Śródmieście

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Robert Kuźmiczuk

 

 

Obszar planu położony jest w centralnej części miasta, w przeważającej części to historyczno-zabytkowy kwartał zabudowy  śródmiejskiej, rozciągający się pomiędzy Skarpą Warszawską a Traktem Królewskim. Pozostała cześć to tereny zieleni (Park im. Marszałka Rydza-Śmigłego, skwery). Wiodącą funkcją obszaru są istniejące obiekty administracji państwowej (Sejm, Senat), uzupełnione  historyczną zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz zabudową usługową.

Podstawowe założenie planu to:
- zachowanie i ochrona funkcji ogólnomiejskich o najwyższej randze dla stolicy i państwa, w szczególności usług administracji państwowej,
- zachowanie i ochrona unikatowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych Skarpy Warszawskiej,
- ochrona i eksponowanie zabytkowych obiektów oraz  historycznych założeń i układów przestrzennych,
- uporządkowanie i nadanie charakteru reprezentacyjnych przestrzeni publicznych ulicom znajdującym się na głównych osiach kompozycyjnych: ulicy B. Prusa, ulicy Wiejskiej, Alei Na Skarpie oraz terenu przed budynkiem Parlamentu (Sejm),
- uzupełnienie zainwestowania zabudową usługową w rejonach Instytutu Głuchoniemych i skrzyżowania ulic Wiejskiej, J. Matejki, Pięknej w nawiązaniu do istniejących zabytkowych budynków,
- wytworzenie systemu ogólnodostępnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych  na obszarze planu oraz z terenami przyległymi;
- podniesienie standardu i jakoś zagospodarowania terenu Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego,
- zachowanie i ochrona osi kompozycyjnych i miejsc widokowych,
- wzbogacenie walorów estetycznych i użytkowych przestrzeni istniejącej zabudowy poprzez podniesienie standardu architektonicznego i parametrów technicznych budynków.

 

Project team:

dr Małgorzata Kowalska

mgr inż. Aleksandra Błońska

mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz

mgr inż. arch. Robert Kuźmiczuk

mgr inż. Maciej Błażejewski