Posted on: 28.08.2017

Czym jest opracowanie ekofizjograficzne?

Ecophysiography

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzane jest w celu dostosowania funkcji, struktury i intensywności projektowanego zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości procesów przyrodniczych, zarówno na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i w jego otoczeniu.

 


 

W ramach opracowania wykonywane są analizy stanu i funkcjonowania środowiska oraz jego waloryzacja uwzględniająca następujące zagadnienia środowiska przyrodniczego:

 

  • rzeźbę terenu,
  • budowę geologiczną,
  • utwory powierzchniowe,
  • wody powierzchniowe i podziemne,
  • gleby,
  • warunki klimatyczne,
  • faunę i florę,
  • walory krajobrazowe
  • jakość środowiska, w tym zanieczyszczenie powietrza, klimat akustyczny i pola elektromagnetyczne.

Project team:

mgr inż. Aleksandra Błońska

mgr inż. Piotr Szymański